Parselasyon işlemleri, plan sınırları içerisinde bulunan ve henüz yapılaşma hakkı düzenlenmemiş arazilerin şekillendirilmesini sağlamaktadır. Bir başka deyişle, ham durumdaki arazilerin imar parseline dönüştürülmesi sürecinde gerçekleştirilen idari işlemler dizisidir.

Parselasyon işlemi, kadastro parselinin imar parseline dönüştürülmesi sürecini ifade eder. İmar planlarının ve parselasyonunun amacı kadastro parselinin imar parseline dönüştürülmesi suretiyle, düzenli, sağlıklı ve estetik bir şehirleşmenin gerçekleştirilmesidir.

Kadastro parseli, kadastro uygulaması sonucunda, arazi üzerinde mülkiyet durumunu tespit edilerek oluşturulan parseli ifade etmektedir. İmar parsellerinden farklı olarak kadastro parsellerinde büyüklüğü, mülkiyete konu arazinin yüz ölçümünü belirler. Bir başka ifadeyle, kadastro parsellerinde belli bir büyüklük ya da standart ölçüsü bulunmamaktadır.

İmar parseli ise, belirli düzenlemeler sonucunda arazinin bir standarta ulaştırılması, altyapı ve üstyapıya ilişkin gereksinimler dikkate alınarak, inşaat yapılabilir parçalara ayrılması sonucunda oluşan yapılaşabilir arazi parçalarına denilir.

Parselasyon işleminin kontrol edilmesiyse, imar planlarının yaşama geçirilmesi ve plan hedeflerinin gerçekleştirilmesi mümkün olur. İmar planları yapılmış olsa dahi, bir arazi üzerinde yapılaşma yoluna gidebilmesi için parselasyon sürecinin tamamlanması gerekir. Kadastro parseli arazilerin imar parsellerine dönüştürülmesi suretiyle yapılaşmasının sağlanması açısından yapılması zorunlu bir uygulamadır. Bu doğrultuda düzenli kentleşmenin sağlanması, yapılaşmanın kentsel alt ve üst yapı hizmetlerinden yararlanmasının sağlanması parselasyon işleminin amaçları arasındadır. İmar planlarına uygun yapılaşmanın sağlanmasının yanında, imar planlarında yer alan hükümler doğrultusunda temel hak ve özgürlük üzerinde, özellikle de mülkiyet hakkı üzerinde, oluşturulan kısıtlamaların sonra erdirilmesi de parselasyon uygulamalarının temel amaçlarından biridir. Mülkiyet hakkı üzerinde kısıtlama getiren bir düzenleme doğrultusunda kamulaştırmaların gerçekleştirilebilmesi için öncelikle parselasyon uygulaması yapılarak sorunun DOP ölçeğinde çözümlenmesi gerekir.

Parselasyon işlemlerinin amacı tarla vasıflı arazilerin imar parseline dönüştürülmesi olduğundan, bu süreçte arazilerin imar planları ölçeğinde ayrıştırılması, standart ölçülerde küçük arazi parçalarının oluşturulması, yapılaşmanın gerektirdiği parsel ölçeğinde altyapısı hazırlanmış parsellerin üretilmesi ifraz işlemiyle mümkündür.

Parselasyon işlemleri sonucunda farklı imar parsellerinin imar mevzuatına göre verimli kullanılmasının önünde bulunan engellerin (Ör: Cephesi yeterli büyüklükte olmadığı için yapılaşma imkanı bulunmayan parsellerin birleştirilmesi yoluna gidilir) kaldırılması amacıyla, iki veya daha fazla imar parselinin birleştirilmesi tevhit işlemiyle mümkündür.

İfraz ya da tevhit işlemleri sonrasında oluşan yeni parsellerin imar adalarına dağıtılmasına tahsis denilir. Tahsis işleminde ifraz veya tevhit işlemi sonrasında oluşan yeni parseller imar adalarına dağıtılırken yeni ada ve parsel numarası verilir.

Parselasyon işlemleri sırasında uygulamayı yapan idarenin, oluşturulmuş olduğu havuzda yer alacak arazilerin düzenlemesinde karışıklık yaşanmasının önlenmesine yönelik olarak cetveller tutulması gerekir. Tutulan cetvellerde arazilerin, yüz ölçümleri, malikleri, terkleri, ait oldukları adalar, parsel numaraları ve benzeri konular göz önünde bulundurularak kayıtların tutulması sağlanır.

 

En Çok Okunanlar

Aile Hukuku

25-04-2017 Hits:2565 Aile Hukuku Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

Aile hukuku, aileye ilişkin konularla ilgilenen, medeni hukukun kapsamı içinde yer alan bir hukuk dalıdır. Aile hukukunun başlıca konuları nişanlanma, evlenmenin koşulları ve hükümleri, boşanmanın koşulları ve sonuçları, mal rejimleri, aile konutu, soy bağı, evlat edinme, velayet, çocuğun nafaka hakkı, vesayet, kayyımlık, yasal danışmanlık, yardım nafakasıdır. Kadın hakları ve çocuk hakları, başlı başına...

Ceza Hukuku

25-04-2017 Hits:2524 Ceza Hukuku - Bursa Ceza Avukatı Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

Ceza Hukuku mevzuatı kapsamında soruşturma ve kovuşturma aşamalarının bütünü ile Ceza Hukuku boyutu ile ilgili dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında karşılaşılabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünü karşılayacak şekilde her...

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

25-04-2017 Hits:2458 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

İş Hukukunun her alanında stratejik ve sözleşmesi hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi; İş Hukuku ihtilaflarında dava ve icra takiplerinde müvekkillerimizin temsili; İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda hukuki danışmanlık hizmetleri; iş kazalarında işverenlerin ve...

Yabancılar Ve Vatandaşlık Hukuku

25-04-2017 Hits:2309 Yabancılar Hukuku Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

Avukatlık hizmeti veren büromuz, Yabancıların Çalışma İzinleri, Oturma izni prosedürleri, Türk Vatandaşlığına ilişkin Başvuru ve takip işlemlerinin yapılması başta olmak üzere yabancılık unsuru taşıyan her konuda hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. İzmir’de artan turizm ve...

Gayrimenkul Hukuku

25-04-2017 Hits:2298 Gayrimenkul Hukuku Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

Her türlü gayrimenkul konut, otel, site, endüstriyel tesis, fabrika, enerji santrali, iş merkezinin proje geliştirme aşamasından satışına ve devrine ilişkin tüm süreçlerde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerimizle müvekkillerimizin yanında yer...

Gayrimenkul Hukuku İle İlgili Diğer Makaleler

COVİD-19 KORONA VİRÜSÜN KİRA BORCUNA ETK…

09-04-2020 Hits:143 Gayrimenkul Hukuku Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

COVİD-19 KORONA VİRÜSÜN KİRA BORCUNA ETKİSİ Corona sebebi ile Kira borçları ertelendi mi? Corona sebebi ile kira ödemelerine yenidüzenleme Bursa da faaileyet gösteren kira ve gayrimenkul avukatı kira söleşmesi düzenleme Avukatı Başkent Hukuk...

Şuyulandırma İşlemi

26-04-2017 Hits:813 Gayrimenkul Hukuku Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

Belediye ve mücavir alan sınırları içinde düzenleme yapma yetkisi imar kanunun 18 ve 19. maddeleri ile, bu konudaki yönetmeliğin 5 ve 39. maddelerine göre kesin ve nihai olarak belediyelere aittir. İlgililerin parselasyon işlemlerine karşı...

İmar Hukuku 18. Madde – Arazi ve Arsa Dü…

26-04-2017 Hits:851 Gayrimenkul Hukuku Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

Madde 18: İmar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri veya diğer hak sahiplerinin muvafakatı aranmaksızın, birbirleri ile, yol fazlaları ile, kamu kurumlarına veya belediyelere ait bulunan...

Gayrimenkul Hukuku

25-04-2017 Hits:2298 Gayrimenkul Hukuku Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

Her türlü gayrimenkul konut, otel, site, endüstriyel tesis, fabrika, enerji santrali, iş merkezinin proje geliştirme aşamasından satışına ve devrine ilişkin tüm süreçlerde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerimizle müvekkillerimizin yanında yer...