Bursa bilişim avukatı olarak, bursa avukatı bilişim sistemine girme suçu ve Cezası

Bursa Bilişim avukatı ve Ceza avukatı olarak görüyoruz ki; teknoloji ilerledikçe günümüzde suç çeşitliliğide artmaktadır. Bursa bilişim avukatı olarak şunu rahatlıkla söyleyebiliriz:  Eski yıllarda Türk Ceza Kanununda olmayan suçlar ortaya çıkmakta ve ağır yaptırımlar öngörmektedir. Bugün sıradan/basit gibi görünse de bir kişinin Facebook, Instagram veya mail adresine girildiğinde kısa yoldan Bilişim Sistemine Girme ve Orada Kalma Suçu işlenmiş olmakta ve yaptırım olarak da hapis cezası öngörülmektedir. Bursa Ceza avukatı ve Bursa ağır ceza avukatı olarak konusunda uzman avukat kimliğimizle bu suçun işlenişi ve mahiyeti hakkında bilgi vereceğiz.

Türk Ceza Kanunu Madde 243 ile getirilen bu suç bir bilişim sisteminin bir kısmına veya bütününe hukuka aykırı olarak yani izin olmadan giren kişiye 1 yıla kadar hapis cezası verileceğini öngörmektedir. TCK 243/3 de ise girilen sistemde yer alan bilgiler, veriler, yazılar, resimler vb değiştirilir veya silinir ise cezanın üst sınırı 2 yıla çıkmaktadır.

Bursa Bilişim avukatı olarak belirtmeden geçilmemesi gereken bir diğer husus ise, basit gibi görünen başka bir kişinin sosyal medya hesabına giriş yapılmasında da aynı maddeden ceza uygulanmakta, daha büyük şirket verilerine erişim gibi konularda da aynı ceza uygulanmaktadır.

TCK 244 ise konuyu dahada detaylı olarak ele almaktadır. Bu madde ise bilişim sisteminin çalışmasını engellemekten bahsetmektedir. Bir bilişim sistemi bir web siteside olabilir, bir online oyun sistemide olabilir veya bir şirket altyapısıda olabilir. Bu konuda alınacak ceza oranı ise 5 yıla kadar yükselmektedir. Ayrıca bu maddeye göre banka üzerinde veya finans sektöründe bu suç işlenir ise ceza dahada yükselmektedir.

Günümüzde böylesine ağır yaptırımları olan bir suç ve binlerce olay, binlerce mağdur ve binlerce sanık vardır. Ancak yargılama aşamasında eğer ki suçsuz iseniz bunu ispatlayabilmeniz oldukça zor bir hal almaktadır. Yargı faaliyetini yürüten hakimler, savcılar ve avukatların büyük bölümü bilişim ve teknolojiden kısmende olsa uzaktırlar. Bu nedenle dosyaya vakıf olamamakta ve dosyalar sürekli olarak dahada karmaşık hale gelmekte, işin içinden çıkılamamakta ve ağır hukuk hatalarına sebebiyet verilmektedir. Bu nedenle öncelikle şüpheli veya sanık koltuğunda iseniz kendinizi anlatabileceğiniz ve bilişim alanında uzman bir avukat bulmak zorundasınızdır. biz bursa bilişim avukatı ve bursa ceza avukatı olarak ceza hukukunda henüz çok yeni olan bilişim hukuku avukatlığı konusunda uzmanlığımızla desteğe hazırız.

Diğer yandan bilişim huhuku konusunda eğer mağdur tarafsanız ve sistemleriniz, siteleriniz, altyapınız, sosyal medya hesaplarınız saldırıya uğruyor ise öncelikle bu alanda uzmanlığını kanıtlamış bursa bilişim avukatına durumu anlatıp yola bu şekilde başlamanızı önermekteyiz bursa savunma avukatı olarak size yardımcı olabileceklerdir.

Bilişim alanında yaşanan suçlar ve hükümlüler her geçen gün artmakla beraber büyük bölümünün hatalı veya eksik kararlar nedeniyle sorun yaşadığını görmekteyiz. Kimi zamanda basit bir konu çok daha büyük ve içinden çıkılmaz konular haline gelmektedir.

Bilişim sistemine girme suçu ve Orada Kalma Suçu konusunda bursa bilişim avukatı olarak sizlere bilişim alanının her noktasında hizmet sağlayabilecek, konuya vakıf olabilecek, dilinizden anlayabilecek uzman avukat ile konuyu en iyi şekilde çözüme götürmekteyiz. Bursa Bilişim avukatları bu konuda sizinle aynı dilden konuşacak ve gereken hukuki desteği Bursa bilişim avukatı olarak sağlayacaktır.

Bilişim Alanında Suçlar

Madde 243- (1) Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren veya orada kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir. (1)

(2) Yukarıdaki fıkrada tanımlanan fiillerin bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir.

(3) Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(4) (Ek: 24/3/2016-6698/30 md.) Bir bilişim sisteminin kendi içinde veya bilişim sistemleri arasında gerçekleşen veri nakillerini, sisteme girmeksizin teknik araçlarla hukuka aykırı olarak izleyen kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme

Madde 244- (1) Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya bozan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Bir bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere gönderen kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Bu fiillerin bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kuruluşuna ait bilişim sistemi üzerinde işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(4) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesi suretiyle kişinin kendisinin veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamasının başka bir suç oluşturmaması halinde, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması

Madde 245 – (Değişik: 29/6/2005 – 5377/27 md.)

(1) Başkasına ait bir banka veya kredi kartını, her ne suretle olursa olsun ele geçiren veya elinde bulunduran kimse, kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası olmaksızın bunu kullanarak veya kullandırtarak kendisine veya başkasına yarar sağlarsa, üç yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. ––––––––––––

(1) 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle, bu fıkrada yer alan “ve” ibaresi “veya” şeklinde değiştirilmiştir.

9024-1

(2) Başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üreten, satan, devreden, satın alan veya kabul eden kişi üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(3) Sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlayan kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, dört yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(4) Birinci fıkrada yer alan suçun;

  1. a) Haklarında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden birinin,
  2. b) Üstsoy veya altsoyunun veya bu derecede kayın hısımlarından birinin veya evlat edinen veya evlâtlığın,
  3. c) Aynı konutta beraber yaşayan kardeşlerden birinin,

Zararına olarak işlenmesi hâlinde, ilgili akraba hakkında cezaya hükmolunmaz.

(5) (Ek: 6/12/2006 – 5560/11 md.) Birinci fıkra kapsamına giren fiillerle ilgili olarak bu Kanunun malvarlığına karşı

suçlara ilişkin etkin pişmanlık hükümleri uygulanır.

Yasak cihaz veya programlar

Madde 245/A- (Ek: 24/3/2016-6698/30 md.)

(1) Bir cihazın, bilgisayar programının, şifrenin veya sair güvenlik kodunun; münhasıran bu Bölümde yer alan suçlar ile bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle işlenebilen diğer suçların işlenmesi için yapılması veya oluşturulması durumunda, bunları imal eden, ithal eden, sevk eden, nakleden, depolayan, kabul eden, satan, satışa arz eden, satın alan, başkalarına veren veya bulunduran kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması

Madde 246- (1) Bu bölümde yer alan suçların işlenmesi suretiyle yararına haksız menfaat sağlanan tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

 Bursa Bilişim Avukatı Olarak sizlere 5651 saylı yasa ilişkin bilgi vermek isteriz

5651 sayılı yasanın çıkış amacı nedir?
(Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) web sayfasından alınmıştır.)
Yasanın çıkarılmasının iki amacı bulunmaktadır. Birincisi; İnternet’in önemli aktörlerinden olan içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülük ve sorumluluklarını belirlemektir. Diğer amaç ise; İnternet ortamında işlenen belirli suçlarla içerik, yer ve erişim sağlayıcıları üzerinden mücadeleye ilişkin esas ve usûlleri düzenlemektir.

5651 sayılı yasa ne zaman yürürlüğe girmiştir?
(TİB web sayfasından alınmıştır.)
5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” 23 Mayıs 2007 tarihinde 26530 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

5651 sayılı yasanın uygulanmasına yönelik olarak çıkarılan Yönetmelikler hakkında bilgi verebilir misiniz?
(TİB web sayfasından alınmıştır.)
30 Kasım 2007 tarihli “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile 26716 sayılı 1 Kasım 2007 tarihli “İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik” Başbakanlıkça hazırlanmış ve 26687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hazırlanan “Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Tarafından Erişim Sağlayıcılara ve Yer Sağlayıcılara Faaliyet Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ise 24 Ekim 2007 tarihinde 26680 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İçerik Sağlayıcı ne demektir; birimlerimiz, personelimiz, öğrencilerimiz İçerik Sağlayıcı mıdır?
İnternet ortamı üzerinden sunulan her türlü bilgi veya veriyi üretmek, değiştirmek ve sağlamak, içerik sağlama faaliyeti olarak nitelendirilmektedir. Bu nedenle, İnternet ortamında bir web sayfasına sahip olan Üniversitemizdeki birimlerimizin ya da kişisel web sayfasına sahip olan personel ve öğrencilerimizin İçerik Sağlayıcı tanımına girdiği değerlendirilmektedir.

İçerik Sağlayıcıların ne gibi sorumlulukları vardır?
Yasaya göre; içerik sağlayıcılar, İnternet ortamında kullanıma sundukları her türlü içerikten dolayı yasalara karşı sorumludurlar. Bu nedenle birimlerimiz kurumsal anlamda; personel ve öğrencilerimiz kişisel anlamda, İnternet ortamında sağladıkları içerik nedeniyle yasalara karşı doğrudan sorumludurlar.

İçerik Sağlayıcı suç teşkil eden bir siteye sayfasından bağlantı verdiği takdirde sorumlu mudur?
(TİB web sayfasından alınmıştır.)
Bu konu tartışmalı olmakla birlikte, bağlantı verme, suç teşkil eden içerikleri dolaylı benimseme şeklinde anlaşılabileceğinden sorumlu olacağı ileri sürülebilir, ancak bu konuda nihai kararı adli makamlar verecektir.

Yer Sağlayıcı nedir; kimler Yer Sağlayıcı olabilir
Yer sağlayıcı; İnternet ortamında, hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişilerdir. Gerçek kişiler, kamu kurumları, dernekler, şirketler vakıflar vb. kuruluşlar yer sağlayıcılığı faaliyetinde bulunabilirler.

Yer Sağlayıcının yer sağladığı içerik dolayısıyla herhangi bir sorumluluğu var mıdır?
Yer sağlayıcının içerik konusunda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Ancak yasaya göre; hukuka aykırı içerikten haberdar edilmesi halinde bu içeriği yayından kaldırmakla yükümlüdür.

Yer Sağlayıcının diğer yükümlülükleri nelerdir?
Yasa kapsamında yer sağlayıcının bilgilendirme yükümlülüğü ve Yer Sağlayıcı Trafik Bilgisini 6 ay süreyle saklama yükümlülüğü vardır.

Bilgilendirme yükümlülüğü kapsamında, iletişim başlığı altında yer alması gereken tanıtıcı bilgiler nelerdir?
Bilgilendirme yükümlülüğü kapsamında birimler için tanıtıcı bilgiler:

Birimin adı
Sorumlu kişi(ler)
Yerleşim Yeri
E-posta Adresi
Telefon Numarası
Bilgilendirme yükümlülüğü kapsamında mensup ve öğrenciler için tanıtıcı bilgiler:

Ad Soyad
Yerleşim Yeri
E-posta Adresi
Telefon Numarası
Bilgilendirme yükümlülüğünün yerine getirilmediği durumda cezai yaptırımı var mıdır?
Bilgilendirme yükümlülüğü yerine getirmeyen sağlayıcılara, yasa gereğince, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından para cezası verilir.

 

Yer Sağlayıcı Trafik Bilgisi Nedir?

Yer sağlayıcı trafik bilgisi, İnternet ortamındaki her türlü yer sağlamaya ilişkin olarak; kaynak IP adresi, hedef IP adresi, bağlantı tarih-saat bilgisi, istenen sayfa adresi, işlem bilgisi (GET, POST komut detayları) ve sonuç bilgisi gibi bilgileri ifade etmektedir. Bu konudaki teknik açıklamalar “Yer Sağlayıcı Trafik Bilgisi” isimli belgede yer almaktadır.

İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı ne demektir?
Kişilere belli bir yerde ve belli bir süre İnternet ortamı kullanım olanağı sağlanmasıdır.Başbakanlık, bakanlıklar, kamu kurumları, şirketler konuya örnek olarak verilebilir.

İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıların yükümlülükleri nelerdir?
İki adet yükümlülükleri vardır. Birincisi; konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirler almaktır. İkincisi; İnternete bağlanan bilgisayarların İç IP Dağıtım Loglarını elektronik ortamda kendi sistemlerine kaydetmektir.

İç IP Dağıtım Logu ne demektir?
Kendi iç ağlarında dağıtılan IP adres bilgilerini, kullanıma başlama ve bitiş tarih ve saatini ve bu IP adreslerini kullanan bilgisayarların tekil ağ cihaz numarasını (MAC adresi) gösteren bilgilerdir. Bu ifadede daha çok NAT (Network Address Translation) gibi dinamik olarak IP alan sistemler tanımlanmış olsa da, genel olarak bir IP adresinin hangi bilgisayar tarafından kullanıldığının ve bu bilgiden yola çıkarak kullanıcı tespitinin yapılması amaçlanmaktadır. Bu nedenle, birimlerde kişisel ve ortak kullanımda olan bilgisayarların IP adreslerinin bağlı olduğu MAC adreslerini kullanan kullanıcıların da kayıt altına alınması gereklidir. Bu konudaki bilgilere “İç IP Dağıtım Logu” isimli belgeden erişilebilir.

IP adresi ne demektir?
(TİB web sayfasından alınmıştır.)
Belirli bir ağa bağlı cihazların birbirini tanımak, birbirleriyle iletişim kurmak ve birbirlerine veri yollamak için kullandıkları, İnternet Protokolü standartlarına göre verilen adresi ifade eder. XXX.XXX.XXX.XXX (her X tek haneli bir doğal sayıyı ifade eder) gibi. İnternete bağlanan her bilgisayar IP adresi almak zorundadır ve bu adres sayesinde bilgisayarın hangi ülkeden veya şehirden bağlandığının tespit edilmesi mümkündür.

 

Bilişim Hukuku, teknolojik gelişmeler çerçevesinde insanoğlunun teknik, ekonomik ve toplumsal alanlarda kullandığı bilginin, elektronik ve benzeri makineler aracılığıyla toplanması, işlenmesi, saklanması ve korunması ile bunlardan doğan ihtilafların çözümü ile ilgilenen güncel bir hukuk dalıdır.

Bilişim Hukuku terimini tam olarak anlayabilmek için bilişim teriminin tanımlanmasında fayda vardır. İngilizce karşılığı informatics olan Bilişim terimi kelime anlamı olarak, insanoğlunun teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletişiminde kullandığı ve bilimin dayanağı olan bilginin özellikle elektronik makineler aracılığıyla düzenli ve akla uygun bir biçimde işlenmesi, enformatik bilimini ifade etmektedir.

Bilişim terimi, karşılıklı olma olgusuna dayanır. İnsanların karşılıklı olarak etkileşimde bulunabildiği ortamlar bilişim hukukunun temel anlamda konusunu oluşturmaktadır. Buna verilebilecek en bilinen örnek internettir. İnternet ağında insanlar diledikleri kişilerle iletişime geçebilmekte, karşılıklı olarak bilgi alışverişinde bulunabilmekte, internet üzerinden tüzel kişilerin mağazalarından alışveriş yapabilmektedir. Yukarıda yapılan tanımlardan da anlaşılacağı üzere bilişim hukukunun anlaşılabilmesi için üzerinde durulması gereken husus insanoğlunun iletişimde kullandığı ve bilimin dayanağı olan bilginin özellikle elektronik makineler aracılığıyla akla uygun bir biçimde işlenmesi hususudur.

Bilgi, öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek olarak tanımlanabilir. Bilgi karşımıza bilimsel bilgi olarak çıkabileceği gibi, sıradan günlük işlerimizi devam ettirebilmemiz için ihtiyaç duyduğumuz bilgiler olarak da çıkabilir. Örneğin, kekin kaç derecelik fırında pişirilmesi gerektiği de bir bilgidir fotoğraf makinesinin çalışma tekniği de bir bilgidir. Bilginin, Bilişim Hukuku’nun alanına girebilmesi için özellikle makineler aracılığıyla düzenli ve akla uygun bir biçimde işlenebilir olması gerekmektedir.

Yani bilgi elektronik makineler vasıtasıyla toplanmalı, işlenmeli, saklanmalı yahut nakledilebilmelidir. Bu şartları taşımayan bir bilgi bilişim hukukunun çalışma alanına girmeyecektir. Sonuç olarak bilişim hukuku bilginin özellikle elektronik makineler aracılığıyla düzenli ve akla uygun bir biçimde toplanması, saklanması, işlenmesi ve nakledilmesi ile bu konulardan doğabilecek ihtilafları konu alan hukuk dalıdır.

En Çok Okunanlar

Aile Hukuku

25-04-2017 Hits:2565 Aile Hukuku Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

Aile hukuku, aileye ilişkin konularla ilgilenen, medeni hukukun kapsamı içinde yer alan bir hukuk dalıdır. Aile hukukunun başlıca konuları nişanlanma, evlenmenin koşulları ve hükümleri, boşanmanın koşulları ve sonuçları, mal rejimleri, aile konutu, soy bağı, evlat edinme, velayet, çocuğun nafaka hakkı, vesayet, kayyımlık, yasal danışmanlık, yardım nafakasıdır. Kadın hakları ve çocuk hakları, başlı başına...

Ceza Hukuku

25-04-2017 Hits:2524 Ceza Hukuku - Bursa Ceza Avukatı Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

Ceza Hukuku mevzuatı kapsamında soruşturma ve kovuşturma aşamalarının bütünü ile Ceza Hukuku boyutu ile ilgili dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında karşılaşılabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünü karşılayacak şekilde her...

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

25-04-2017 Hits:2458 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

İş Hukukunun her alanında stratejik ve sözleşmesi hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi; İş Hukuku ihtilaflarında dava ve icra takiplerinde müvekkillerimizin temsili; İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda hukuki danışmanlık hizmetleri; iş kazalarında işverenlerin ve...

Yabancılar Ve Vatandaşlık Hukuku

25-04-2017 Hits:2309 Yabancılar Hukuku Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

Avukatlık hizmeti veren büromuz, Yabancıların Çalışma İzinleri, Oturma izni prosedürleri, Türk Vatandaşlığına ilişkin Başvuru ve takip işlemlerinin yapılması başta olmak üzere yabancılık unsuru taşıyan her konuda hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. İzmir’de artan turizm ve...

Gayrimenkul Hukuku

25-04-2017 Hits:2298 Gayrimenkul Hukuku Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

Her türlü gayrimenkul konut, otel, site, endüstriyel tesis, fabrika, enerji santrali, iş merkezinin proje geliştirme aşamasından satışına ve devrine ilişkin tüm süreçlerde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerimizle müvekkillerimizin yanında yer...

Bilişim Hukuku İle İlgili Diğer Makaleler

Bilişim Sistemine Girme Suçu ve Cezası B…

29-04-2017 Hits:967 Bilişim Hukuku Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

Bursa bilişim avukatı olarak, bursa avukatı bilişim sistemine girme suçu ve Cezası Bursa Bilişim avukatı ve Ceza avukatı olarak görüyoruz ki; teknoloji ilerledikçe günümüzde suç çeşitliliğide artmaktadır. Bursa bilişim avukatı olarak...

Bursa Bilişim Avukatı Olarak 5651 Sayıl…

29-04-2017 Hits:816 Bilişim Hukuku Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

 Bursa Bilişim Avukatı Olarak sizlere 5651 saylı yasa ilişkin bilgi vermek isteriz 5651 sayılı yasanın çıkış amacı nedir? (Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) web sayfasından alınmıştır.) Yasanın çıkarılmasının iki amacı bulunmaktadır. Birincisi;...

Bilişim Hukuku

29-04-2017 Hits:2033 Bilişim Hukuku Başkent Hukuk ve Danışmanlık - avatar Başkent Hukuk ve Danışmanlık

Bilişim Hukuku, teknolojik gelişmeler çerçevesinde insanoğlunun teknik, ekonomik ve toplumsal alanlarda kullandığı bilginin, elektronik ve benzeri makineler aracılığıyla toplanması, işlenmesi, saklanması ve korunması ile bunlardan doğan ihtilafların çözümü ile ilgilenen...